1. Thời gian hiệu lực

       Chính sách này được áp dụng kể từ ngày …/…/2017.

 2. Đối tượng áp dụng

       Chính sách bán hàng sẽ được áp dụng cho các khách hàng mua các sản phẩm của khu Ruby Town 1 và Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

  3. Các căn hộ áp dụng 

       Chính sách này được áp dụng cho các sản phẩm của khu Ruby Town 1 và Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

Total available units: 110 units.

 4. Tiến độ thanh toán

Trường hợp 1 :

     

  Trường hợp 2 :

     

  Trường hợp 3 :

     

5. Chính sách khuyến mãi::

     

Ghi chú:

Chính sách giảm giá này chỉ được áp dụng cho khách hàng mua các sản phẩm thuộc khu Ruby Town 1 & Pearl Town 1, 2 thuộc giai đoạn 1 của dự án Diamond City.

Chính sách giảm giá này chỉ có hiệu lực đến khi chính sách mới được ban hành từ chủ đầu tư.

Chính sách này không được áp dụng với các chính sách khuyến mãi khác của dự án Diamond City.